تامین

تامین کود کشاورزی اوره به مقاصد تعیین شده انبار کارگزاران در سطح کشور در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین کود کشاورزی اوره به مقاصد تعیین شده انبار کارگزاران در سطح کشور در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان چهار محال بختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزاران استان چهار محال بختیاری خبر داد. ...
تأمین

تأمین و توزیع بیش از ۱۴۰۰ تن کود کشاورزی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان گلستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع بیش از 1400 تن کود کشاورزی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان گلستان خبر داد. ...
تأمین

تأمین و توزیع بیش از ۱۴۳۰۰ تن کود کشاورزی اوره در سطح استان فارس

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع بیش از 14300 تن کود کشاورزی اوره در سطح استان فارس خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی فسفاته به انبار کارگزاران شهرستان قیر و کارزین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود کشاورزی فسفاته به انبار کارگزاران شهرستان قیر و کارزین خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان کوار در اردیبهشت ماه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود کشاورزی ازته به مقصد انبار کارگزاران شهرستان کوار در اردیبهشت ماه خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۱۲۷۹ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان مرکزی در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 1279 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان مرکزی در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
توزیع

توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان زنجان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع کود از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان زنجان خبر داد. ...
توزیع

توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع انواع نهاده کشاورزی (ازت و فسفات) به انبار کارگزاران شهرستان داراب خبر داد. ...
توزیع

توزیع بیش از ۳۲۰۰ تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 3200 تن کود کشاورزی به مقصد انبار کارگزارن استان اصفهان در دو ماهه سال جاری خبر داد. ...
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار